Žalba

Žalba je redovno pravno sredstvo koje se ulaže protiv prvostepene odluke (najčešće suda) a to su presude ili rešenja radi zaštite ugroženog ili povredjenog subjektivnog prava žalioca, kao i prekršenih formalnih ili materijalnih propisa.

Pravo na žalbu je zagarantovano ustavom i spada u osnovna gradjanska prava. Koristeći ovo pravo gradjani podstiču državne organe na poštovanje principa zakonitosti i štite svoja prava i interese.

Dejstvo žalbe:

  1. devolutivno, o žalbi odlučuje viši organ od onoga koji je doneo odluku
  2. suspenzivno, podnošenje žalbe zadržava pravosnažnost i izvršnost prvostepene odluke odk se o žalbi ne odluči

Svojstva žalbe:

  1. mora biti dopuštena. Protiv svih prvostepenih odluka. Osnovni sud (opštinski) prvo se obraćamo njemu.
  2. mora biti blagovremena, u roku od 15 dana od dostavljanja presude.
  3. mora biti izjavljena od ovlašćenog lica. Ovlašćena lica su stranka (neposredno ili preko zastupnika, javni tužilac i javni pravobranilac(u ime države).

Drugostepeni organ po pravilu ne preispituje prvostepenu odluku po službenoj dužnosti već samo na inicijativu stranke i to u onom delu na koji se stranka poziva.

Nema strogihzahteva u pogledu forme i sadržini žalbe, ali žalilac mora da navede čime nije zadovoljan i šta traži od drugostepenog organa. To može da bude:

–         poništenje prvostepene odluke

–         priznavanje nekog prava u većem obimu

–         ukidanje ili smanjenje neke obaveze

Povodom žalbe drugostepeni organ može:

  1. ako utvrdi da je žalba neblagovremena ili nedopuštena, odbaciće žalbu rešenjem
  2. ako utvrdi da su povredjene procesne odredbe ukinuće presudu i vratiti predmet prvostepenom sudu na ponovno sudjenje
  3. ako nije pravilno primenjen zakon na utvrdjenje činjenice preinačiće pobijenu presudu
  4. ako ne postoji ni jedna greška na koju se žalilac poziva odbiće žalbu kao neosnovanu

Podeli