Opšti slučaj naprezanja štapa – grede

Presečne sile – sile u poprečnom preseku štapa-grede

– pri proizvoljnom opterećenju, u težištu preseka dobijamo jednurezultantnu silu i jedan moment – glavni vektor i glavni moment

– Glavni vektor i glavni moment možemo smatrati veličinama koje predstavljaju uticaj otkolenjog dela na posmatrani deo, a one sa svim spoljašnjim silama koje deluju na taj deo, uključujući i reakcije veza, čine sistem sila koje moraju biti u ravnoteži.
– mogu se razložiti na komponente u prevcima x, y i z ose.

Napadne veličine u preseku z:
Fx (Tx), Fy (Ty) – poprečne (transverzalne) sile u preseku z, deluju u pravcima x i y
Fz (N) – podužna (aksijalna sila) u preseku z, deluje u pravcu z
Mx, My – momenti fleksije (savijanja) u preseku z
Mz (Mt) – moment uvijanja (torzije) – obrće poprečni presek oko ose z

PRESEČNE SILE IZRAŽENE PREKO NAPONA

– Napadne veličine mogu se izračunati iz uslova ravnoteže posmatranog elementa u odnosu na izabrani koordinatni sistem.

OSNOVNI SLUČAJEVI NAPREZANJA

– Na osnovu pretpostavke o nezavisnosti dejstva sila, opšti slučaj naprezanja možemo posmatrati kao zbir pojedinačnih osnovnih slučajeva:

  • podužno naprezanje
  • uvijanje
  • savijanje

 

Podeli