Pojam i definicija banke

Glavni zadatak banaka i drugih finansijskih institucija je da kanališu sredstva od finansijski suficitarnih do finansijski deficitarnih subjekata.

Poreklo reči „banka“ „banca“, „banque“, „bench“ – klupa, sto. Reč „bankrot“ vodi poreklo od „banca rotta“ – slomljena klupa.

Prva banka u svetu je bila „Bank of Venice“, osnovana 1171. godine u Veneciji.

Banke svojim postojanjem rešavaju tri problema:

 • troškove monitoringa,
 • problem likvidnosti,
 • rizik promene cene.

 Tok sredstava u svetu bez finansijskih institucija

Tok sredstava u svetu bez finansijskih institucija je na bazi direktnog finansiranja.

Kada nekom pozajmimo novac, ne možemo da kontrolišemo gde taj novac ide, tj. ne možemo da kontrolišemo monitoring jer je dosta skup.

Monitoring bez banaka izgleda ovako:

k – stopa troškova monitoringa

r – stopa prinosa na investicije

Monitoringa bez banaka: k >r

K = k · r – troškovi monitoringa

Moguće su dve situacije:

 • svi su savesni i snose troškove monitorinja,
 • niko neće da vrši monitoring i troškovi su nula.

U svetu u kom ne postoje finansijske institucije, cirkulacija finansijskih sredstava od finansijski suficitarnih do finansijski deficitarnih subjekata će biti značajno depresirana, daleko ispod mogućih kapaciteta i potencijala.

 Tok sredstava u svetu sa finansijskim institucijama

Tok sredstava u svetu sa finansijskim institucijama je na bazi indirektnog finansiranja. Finansijske institucije mogu obavljati funkciju brokera i funkciju transformacije imovine.

Finansijske institucije u ulozi brokera imaju zadatak da eliminišu informacioni jaz koji postoji između finansijski suficitarnih i finansijski deficitarnih subjekata i ujedno izvršavaju dogovorene transakcije između njih.

Prema funkciji transformacije imovine, finansijske institucije transformišu direktna finansijska potraživanja finansijski deficitarnih subjekata u svoja finansijska potraživanja koja su vrlo atraktivna finansijski suficitarnim subjektima.

Monitoring sa banakama izgleda ovako:

K1–troškovi monitoringa banaka K1<K Monitoring sa banakamа: k <r

Rešavanje problema troškova monitoringa, likvidnosti i rizika promene cene sa bankama:

 • Troškovi monitoringa – zbog agregacije sredstava na nivou banke kreira se podsticaj za prikupljanje informacija i sprovođenje akcija nadzora deficitarnih subjekata. Ova pojava se često naziva delegirani monitoring.
 • Likvidnost i rizik promene cene – finansijska potraživanja banaka  imaju superiornu likvidnost i niži rizik promene cene.

 Banke kao institucije od javnog interesa

Poslovi zbog kojih su banke institucije od javnog interesa:

 • koncentracija štednje stanovništva,
 • kontrola ponude novca,
 • nediskriminatorni pristup kreditima i drugim finansijskim uslugama,
 • sprečavanje koncentrisanja finansijske snage u rukama nekoliko institucija,
 • kreditiranje države(državni zapisi, državne obveznice, direktni krediti),
 • podrška sektorima sa specijalnim kreditnim potrebama(subvencionisani stambeni krediti..).

Javni interes se štiti visokom regulacijom bankarskog sektora.

Postoje dva viđenja banaka:

 • Banke kao trgovinska preduzeća. Banke kupuju sredstva po nižim kamatnim stopama a plasiraju po višim.
 • Banke kao proizvodna preduzeća. Proces proizvodnje kod banaka se naziva ročna transformacija resursa.

Ročna transformacija resursa predstavlja proces u kome banka pribavlja sredstva sa relativno kraćim rokom dospeća i tako prikupljena sredstva usmerava u plasmane sa relativno dužim rokom dospeća.

Prikaz osnivanja i funkcionisanja banke kroz bilans stanja:

Imovina

 

Obaveze + kapital

2) Gotovina 3) Stvaranje depozita pojedinca i depozita poslovnih subjekata
4) Investicije u hartije od vrednosti → Prihodi →

↑Troškovi izvora finansiranja

     Profit↓

5) Odobravanje kredita/zajmova → Prihodi →
  1) Prodaja akcija investitorima

 

 

Podeli