Uvod u mehaniku 1

Mehanika – nauka koja proučava opšte zakone mehaničkih kretanja i ravnoteže mehaničkih objekata. Oslanja se na rezultate eksperimenata.

Mehaničko kretanjepromena položaja jednog mehaničkog objekta u odnosu na drugo, referentno u toku vremena. Neodvojivo od prostora i vremena.

Metod apstrakcije – uočavanje bitnih i zanemarivanje sporednih i manje važnih činjenica koje prate to kretanjePosledica: uprošćeni modeli stvarnih objekata.

Mehanički modeli:
materijalna tačka (geometrijska tačka kojoj se pridodaje masa)
kruto telo (materijalno telo koje ne menja geometrijski oblik i zapreminu pri dejstvu drugih tela):
slobodno kruto telo – može da zauzme bilo koji položaj u prostoru
• čvrsto telo – realno telo koje je deformabilno (menja mu se oblik i zapremina pod dejstvom neke sile)

Nepokretan prostor – uvodi se metodom apstrakcije. Osnovna svojstva materije ne zavise od kretanja materije u njemu.
Apsolutno nepokretan koordinatni sistem – veštačke tvorevine koje predstavljaju geometrijske objekte u odnosu na koje se određuju položaji objekata u prostoru:
– apsolutno kretanje – u odnosu na apsolutno nepokretan koordinatni sistem
– relativno kretanje – u odnosu na pokretan koordinatni sistem.

Univerzalno vreme – vreme koje je jednako u svakoj tački prostora i u bilo kom koordinatnom sistemu.

Podela teorijske mehanike:

  1. Statika – proučava opšte oblike ravnoteže (mirovanja materijalnih tela koji su izloženi dejstvu drugih tela). Osnovni pojmovi: tačka, prava, ravan, sila.
  2. Kinematika – proučava kretanje mehaničkih objekata sa geometrijskog stanovišta  ne ulazeći u uzroke koji izazivaju to kretanje. Osnovni pojmovi: tačka, prava, ravan, vreme.
  3. Dinamika – proučava kretanje mehaničkih objekata uzimajući u obzir njihovu materijalnost kao i uzroke koji izazivaju to kretanje. Osnovni pojmovi: tačka, prava, ravan, vreme, masa, sila. 


Podeli