Vrste prava

Prema njegovoj prirodi:
1)Prirodno pravo
• Dato samom ljudskom prirodom(≠pozitivno-stvaraju ljudi)
• Idejno(≠pozitivno – stvarnosno)
• (i primitivno pravo);Podsticaj ljudima da stvaraju što bolje pravo
2)Pozitivno pravo(≠ nepozitivno, istorijsko)
• Postojeće od ljudi postavljeno

Prema načinu nastanka i obeležijima
1)Državno pravo(Može se odnositi samo na Ustavno pravo kojim se reguliše država ali se ne treba zanemariti Administrativno pravo kojim se reguliše državno upravljanje)
• Uže značenje-norme sa državnom sankcijom
• Šire značenje – u ovom slučaju pravi se razlika između potpunog, nepotpunog i nedovršenog državnog prava

2)Društveno pravo
Uže značenje – norme koje ne sadrže državnu sankciju
Šire značenje = potpuno, nepotpuno i nedovršeno pravo koje stvara društvo

Prema oblastima regulisanja
1)Međunarodno i unutrašnje pravo
• Međunarodno
-ne raspolaže sankcijama(osim blokada, retorzija…)
-institut samopomoći u nedostatku pravne sankcije
-ipak, deluje na sve subjekte
-ad hoc sudovi

• Unutrašnje
-dualističko shvatanje(međuinarodno i unutrašnje pravo su dva nezavisna pravna poretka)
-monističko shvatanje(to je zapravo jedan jedinstven pravni poredak)
2)Javno i privatno pravo
• Javno
-najstarija podela
-deli se na ustavno,upravno, finansijsko i krivično
• Privatno
-Građansko,porodično, radno, trgovačko, nasledno

Podela na javno i privatno pravo je nedefinisana i sporna, te se mogu izvršiti podele na ova dva segmenta na osnovu: Interesa(državni=javno, privatni=privatno), subjekata(država=javno, privatna lica=privatno) i vlasti(javno=odnosi između države i pojedinca, privatno=odnosi između privatnih lica)

3)Materijalno i formalno pravo
• Materijalno
• Formalno(procesualno)

4)Objektivno i subjektivno
• Objektivno(law)
• Subjektivno(right)

Podeli