Magazin: Pravo

U krivičnom zakoniku Republike Srbije za lakša krivična dela za koja je predviđena kazna...

Prema njegovoj prirodi: 1)Prirodno pravo • Dato samom ljudskom prirodom(≠pozitivno-stvaraju ljudi) • Idejno(≠pozitivno –...

1)Materijalni izvori prava -Sve ono što porethodi pravu i čini da ono bude kakvo...

Državna službena lica ≠ društvena službena lica Državna službena lica: -službenici(stalno, profesionalno zaposleni) -neslužbenici(privremeno,...

Državni aparat – službena lica koja vrše svoje poslove trajno i profesionalno, u vidu...

–Nastanak države: -Teorija stvaranja -Teorija evolucije -Teorija revolucije 1)secesijom 2)unifikacijom 3)sukcesijom Prestanak države: 1)inkorporacijom...

-revolucione i evolucione promene –Revolucija – skokovita i sveukupna kvalitativna društvena promena kojom se...

Monističko shvatanje – funkcija države = 1 najviši cilj Pluralističko shvatanje – Funkcija države...

-Rimski pesnik Vergilije – Eneida (dolazak najmoćnijeg vladara) -Marko Aurelije – Bog, priroda, isatina...

  -Borba elemenata kroz istoriju –Tipične uravnotežen odnos elemenata –Atipične   Sveta Gora(samostalna uprava...

-neka vrsta prinude(monopol fizičke prinude) -dva oslonca: autoritet i sila -različita shvatanja državne vlasti:...

-Stanovništvo(država)≠narod(istorija)≠nacija(država) -državljanstvo -stranci(poštuju p. Sistem države domaćina i svoje države) Država domaćin može proterati...