banner-2

Magazin: Pravo treća godina

Najnovije

Žalba je redovno pravno sredstvo koje se ulaže protiv prvostepene odluke (najčešće suda) a to su presude ili rešenja radi...

Opštinski sud u Obrenovcu Ulica Miloša Obrenovića 28 Obrenovac   Tužilac: Milovan Marković, rodjen 05.10.1970. u Obrenovcu, lična karta br....

Atributi su zakonom priznata obeležja po kojima se fizička lica medjusobno razlikuju. Lično ime...

Fizička i pravna lica. Fizička lica su ljudi, pojedinci, od rodjenja do smrti, bez...

Ombudsmani (narodni advokat), štiti gradjane od nesavesnog i nepravednog rada državne uprave i gradjana....

Pravni poredak podrazumeva pravne akte na jednoj strani i ponašanje obaveznih subjekata po tim...

Pravne norme se stvaraju istovremeno kada i pravni akt kojem pripadaju. Pravilo je da...

– najviši akti: ustav, zakoni, rešenja, ugovori, poziv na odsluženje vojnog roka, testament –...

S obzirom na broj subjekata koje se norma odnosi:   –         opšte, generalne, odnose...

Pravna norma ne mora biti isto što i član nekog zakona, što najčešće i...

Sposobnost nametanja volje jednog subjekta drugom. Vlast možemo podeliti na zakonodavnu, sudsku i upravnu...

Uredjuje se prema tome kakav je odnos izmedju centralnih i necentralnih organa vlasti. Necentralne...

Odredjuje se prema tome ko je nosilac državne suverene vlasti. Ako je to narod...

Oblik vladavine zavisi od šefa države. Šef države i vrhovni državni organ nije isto....