Atributi fizičkih lica

Atributi su zakonom priznata obeležja po kojima se fizička lica medjusobno razlikuju. Lično ime (najviše tri reči), dobija se po...

Subjekti prava

Fizička i pravna lica. Fizička lica su ljudi, pojedinci, od rodjenja do smrti, bez obzira na njihove razlike.Karakteristične su sledeće...

Organi za zaštitu ustavnosti i zakonitosti

Ombudsmani (narodni advokat), štiti gradjane od nesavesnog i nepravednog rada državne uprave i gradjana. Može da se ograniči na republičkom...

Pravna snaga normativnog akta

Pravni poredak podrazumeva pravne akte na jednoj strani i ponašanje obaveznih subjekata po tim aktima na drugoj strani, a ostvarjuju...

Donošenje i oblik pravnog akta

Pravne norme se stvaraju istovremeno kada i pravni akt kojem pripadaju. Pravilo je da viši pravni akt reguliše donošenje nižih...

Pravni akti

– najviši akti: ustav, zakoni, rešenja, ugovori, poziv na odsluženje vojnog roka, testament – pravni akt je akt volje i...

Vrste pravnih normi

S obzirom na broj subjekata koje se norma odnosi:   –         opšte, generalne, odnose se na unapred neodredjen broj lica...

Pravne norme

Pravna norma ne mora biti isto što i član nekog zakona, što najčešće i nije. Pravna norma je pravilo o...

Oblici državne vlasti

Sposobnost nametanja volje jednog subjekta drugom. Vlast možemo podeliti na zakonodavnu, sudsku i upravnu (zakonodavna je najmladja). Tekovina je buržoaska...

Oblici državnog uredjenja

Uredjuje se prema tome kakav je odnos izmedju centralnih i necentralnih organa vlasti. Necentralne se dele prema: –         teritorijalnom principu...

Politički režim

Odredjuje se prema tome ko je nosilac državne suverene vlasti. Ako je to narod onda je to demokratija, ako je...

Oblici vladavine

Oblik vladavine zavisi od šefa države. Šef države i vrhovni državni organ nije isto. Vrhovni državni organ je danas parlament,...