Magazin: Upravljačko računovodstvo

Kod složenih preduzeća sa diversifikovanim projektima i geografski razbacanim divizijama, posledica diviziona. Narasla složenost...

Akcionari – davaoci kapitala koji ne dospeva, sem u slučaju likvidacije. Emisija akcija –...

Tabela 1 – Fleksibilni plan (budžet) ELEMENTI Budž. Prih. I troš.po jed. Fleksibilni budžet...

Finansijski izveštaji – računovodstveni dokumenti proizilazi iz sistema finansijskog rezultata. To su potpuni izveštaji,...

Operativno planiranje, vezano za kraći vremenski period. Strategijski budžet – dugoročno. Profitno planiranje, sinonim,...

Bilans stanja je računovodstveni finansijski izveštaj koji pokazuje bilansnu imovinu sa jedne strane i...

Neto obrtni kapital se koristi za procenu solventnosti i likvidnosti. Sopstveni kapital je najlikvidniji,...