Šta je studentski parlament – Funkcije, prava i obaveze

Visokoškolske ustanove imaju više organa, o kojima većina studenata ne zna ništa, ili ih ne interesuje. Međutim, da bismo kao studenti uspešno ostvarivali svoja prava, neophodno je da znamo koji su to organi, šta oni rade i kako nam mogu pomoćii u ostvarivanju naših ciljeva.

Jedan od njih je studentski parlament. Saznaj šta je studentski parlament, kako funckioniše i njegov značaj za tvoj tok studija.

studentski parlament

Studentski parlament u teoriji

Studentski parlament je organ visokoškolske ustanove koja ima organ upravljanja i upisane studente. Zadužen je za ostvarivanja prava i zaštitu interesa studenata.

Njegova ovlašćenja su da bira i razrešava predstavnike studenata u organima visokoškolske ustanove, koji se brinu o svim pitanjima od značaja za studente. 

To je bitno, jer ta tela biraju dekana i dekanski kolegijum, utvrđuju visinu školarine, vrše kontrolu rada profesora i donose ostale odluke od značaja za rad fakulteta.

Jedan od predstavnika studenata je i student prodekan, koji je glavna veza između studenta i dekanata. On je izvršno telo parlamenta i vodi direktnu komunikaciju sa dekanom i dekanatom. Datum izbora studenta prodekana zavisi od fakulteta do fakulteta, ali se obično održava kad i izbori za članove parlamenta.

slika

Ko može da bude član studentskog parlamenta

Pravo da bude član studentskog parlamenta ima svaki student visokoškolske ustanove, upisan na studije u školskoj godini u kojoj se bira studentski parlament (uglavnom ne mogu da budu disciplinski kažnjavani). Način odabira i broj članova u parlamentu se utvrđuje opštim aktom visokoškolske ustanove.

Izbor članova studentskog parlamenta se održava u aprilu svake godine, a tada na mnogim fakultetima nastaje pravi cirkus. Izbor se vrši tajnim i neposrednim glasanjem za kandidate.

Šta radi studentski parlament

Rad svakog parlamenta se obično uređuje statutom i poslovnikom, evo koje sve aktivnosti jednog studentskog parlamenta mogu biti:

 1. bira i razrešava predsednika i potpredsednika studentskog parlamenta;
 2. donosi poslovnik studentskog parlamenta;
 3. formira radna tela koja se bave određenim poslovima koji su uokviru nadležnosti studentskog parlamenta;
 4. bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima fakulteta;
 5. donosi plan i program aktivnosti studentskog parlamenta;
 6. razmatra pitanja u vezi sa unapređenjem mobilnosti studenata, zaštitom prava studenata i unapređenjem studentskog standarda;
 7. organizuje i sprovodi programe vannastavnih aktivnosti studenata;
 8. učestvuje u postupku samovrednovanja fakulteta;
 9. ostvaruje studentsku međufakultetsku i međunarodnu saradnju;
 10. bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima drugih ustanova i udruženja u kojima su zastupljeni predstavnici studenata fakulteta u skladu sa opštim aktom ustanove, udruženja, odnosno fakulteta;
 11. usvaja finansijski plan i izveštaj o finansijskom poslovanju studentskog parlamenta;
 12. usvaja godišnji izveštaj o radu koji podnosi predsednik studentskog parlamenta;
 13. bira i razrešava članove komisija koje razmatraju pitanja od interesa za studentski parlament;
 14. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, poslovnikom i opštim aktima fakulteta.

Objasnili smo šta je studentski parlament, kao i njegova ovlašćenja, ali šta to zapravo znači, šta oni rade?

slika

Kada se odloži neki kolokvijum, ostvari pravo oslobađanja od gradiva, smanji iznos cene školarina, dobije dodatni rok za polaganje ispita… Za sve to i ostala olakšanja studentima je uglavnom zaslužan studentski parlament.


Oni prisustvuju sednicama, jure dekana i profesore po hodnicima, provode vreme sa profesorima na konsultacijama, odgovaraju na pitanja studenata i troše dosta svog vremena zalažući se za studente.

Parlament može organizovati saradnju sa privredom i organizacijama koje pružaju mogućnost praksi, volontiranja i zaposljenja.

Organi studentskog parlamenta

Studenski parlament se sastoji od članova, ali kao i svaki parlament, ima svog predsednika, zamenika predsednika i sekretara. Može imati i šefa delegiranih studenata u komisijama ili organima fakulteta.

Predsednik je zadužen za sve formalnosti i birokratiju. Pazi o poslovniku i saziva sednice. On mora da bude dobro upoznat sa radom fakulteta i sistemom njegovog funkcionisanja.

Šta dobijaju članovi parlamenta

Da li članovi parlamenta dobijaju platu? Zavisi od toga kako je uređeno u okviru fakulteta. Finansiranje parlamenta se vrši iz raznih izvora, između ostalog iz sredstava fakulteta. Finansijski plan parlamenta se dostavlja nadležnim organima fakulteta na odobravanje. Najviše funkcije u parlamentu mogu imati određene prilive.

Članovi parlamenta mogu dobiti pravo korišćenja apsolvenstkih rokova. Pored toga, dobijaju određeni broj ESPB bodova, koji zavise od broja sati koje provode na fakultetu.

Podeli