Dokumenta za studiranje u inostranstvu – Šta je potrebno

Ako ste odlučili da školovanje nastavite van Srbije, prvo pročitajte naš tekst o studiranju u inostranstvu, a zatim se vratite ovamo, jer jedan od prvih koraka ka studijama izvan države, biće svakako prikupljanje dokumenata za upis na fakultet. Ako još uvek ne znate koja dokumenta su vam potrebna, nastavite da čitate tekst.

pribor za pisanje

Dokumenta za studiranje u svakoj državi su slična, ali takođe postoje i određene razlike u papirologiji.

Za početak je veoma važno da znate da fakulteti u inostranstvu uglavnom ne vrše upis u istom periodu kao naši fakulteti. Iz tog razloga, proverite na sajtu izabranog fakulteta kada su rokovi za prijavu i za stipendije.

Fakulteti najčešće primaju prijave godinu dana unapred.

Na pojedinim fakultetima studiranje je koncipirano semestralno, pa školska godina može početi na proleće i na jesen. Ovo je najčešće slučaj kod postdiplomskih studija ili istraživačkih projekata.

Najčešće će vam za upis biti neophodna adekvatna potvrda o znanju stranog jezika ili o položenim stručnim testovima za određenu vrstu studija. Ovi testovi su uvek navedeni u uslovima upisa na sajtu fakulteta.

Dokumentacija potrebna za studije u inostranstvu

 1. diploma i prevod diplome,
 2. viza
 3. transkript ocena sa fakulteta,
 4. prevod i fotokopija pasoša,
 5. popunjeni application form (koji se uvek nalazi na sajtu konkretnog univerziteta)
 6. CV,
 7. motivaciono pismo,
 8. sertifikat jezika
 9. pisma preporuke

Osim ove dokumemtacije, jedan od osnovnih kriterijuma da vas prime na master studije dizajna, mode ili umetnosti jeste vaš portfolio.

Kada predate sva dokumenta i dobijete odgovor od fakulteta, neophodno je da predate zahtev za vizu u ambasadi ili konzulatu države gde želite da studirate, u vašoj zemlji.

Važno je da sva dokumenta budu prevedena na jezik države u kojoj ćete studirati ili raditi master.

Takođe, šaljete samo kopije dokumenata, dok originale nosite sa sobom prilikom odlaska.

Prevod diplome na strani jezik

Prihvatanjem pravila Bolonjske konvencije, uz razne izmene u sistemu univerzitetskog obrazovanja doneta je i izmena što se tiče sticanja Diplome.

Zato, uz nekadašnju Diplomu sada postoji dokument koji nosi naziv Dodatak diplomi, odnosno Diploma Supplement.

Posedovanje ovog dokumenta je izuzetno važno, budući da se u njemu navode svi detalji vezani za sam sadržaj studija za koje je kandidat stekao određenu Diplomu.

Upravo iz tog razloga se uvek zahteva prevod ne samo Diplome, već i Dodatka diplomi.

Da bi se vaša diploma smatrala adekvatno prevedenom, morate dostaviti ne samo preveden dokument, već je neophodno da se na njemu nalazi i pečat ovlašćenog sudskog tumača za određeni jezik, uzevši u obzir da se jedino u tom slučaju ovaj dokument smatra važećim.

slika

Cena prevođenja diploma kreće se različito u zavisnosti od toga gde vršite prevod. Uglavnom, jedna stranica košta nešto više od 1000 dinara.

Transkrpit (prepis) ocena sa domaćeg fakulteta

Uzima se u studentskoj službi i predstavlja listu svih položenih ispita i postignutog uspeha.

Takođe, Prepis ocena može se zahteva i u slučaju kada je kandidat svršeni srednjoškolac koji želi da nastavi studije na fakultetu koji se nalazi na teritoriji neke druge zemlje.

U tom slučaju, Prepis ocena podrazumeva bukvalno prepis ocena, ali samo završnih, za sva četiri razreda srednje škole.

Budući da ovaj dokument ne mora biti tipski, on se može razlikovati od škole do škole i u pojedinim slučajevima može sadržati i dodatne napomene o učeniku.

Priznavanje ispita i diploma sa domaćeg fakulteta

Procedura oko priznavanja ispita se razlikuje od fakulteta do fakulteta, a različita je i u zavisnosti od zemlje u kojoj upisujete fakultet.

Ono što je najpouzdanija opcija na ovu temu, jeste da se raspitate u studentskoj službi vašeg domaćeg fakulteta. Neophodno je da vam oni kažu da li je priznavanje ispita moguće za konkretnu državu u kojoj biste nastavili školovanje.

U slučaju da vaša domaća diploma  nije dovoljna da biste se upisali na inostrani fakultet, onda morate da pohađate pripremne kurseve. Prvi korak ka tome je da kandidat položi prijemni ispit za pripremene kurseve.

Preduslov je najčešće dobro znanje jezika države u kojoj planirate studiranje.

CV

Kroz CV i motivaciono pismo dajete informacije o sebi.

Veoma je važno da sve vreme imate na umu da su ova dva dokumenta usko povezana i da se nadovezuju jedan na drugi.

CV mora da sadrži vaše lične podatke, poput imena, prezimena, adrese, broja telefona, e-mejl adrese, lične osobine, sposobnosti, obrazovanje, jezici, kursevi koje ste završili, poznavanje rada za računarom…

Ako još uvek niste sigurni kako da napišete kvalitetan CV, mi imamo praktična uputstva, koja možete pročitati u našem tekstu: Kako napisati CV?

Motivaciono pismo

Motivaciono pismo je uvek deo prijave za stipendije. Ako pošaljete biografiju bez motivacionog pisma, vaša prijava se uglavnom smatra nepotpunom i tako umanjuje vašu šansu za studiranje u inostranstvu.

Motivaciono pismo sadrži vaše lično obraćanje onima koji su zaduženi za selekciju kandidata. Ono ima za cilj da kandidata predstavi u što boljem svetlu i da vas približi ljudima koji vrše selekciju.

Motivaciono pismo jeste forma kraćeg eseja, često ne dužeg od 700-800 reči.

Najbolji način da se sastavi motivaciono pismo jeste da se njegov sadržaj razdeli na više smisaonih celina od kojih svaka odgovara jednom delu vaše biografije.

Najvažnije oblasti koje pismo treba da obuhvati jesu kandidatovo obrazovanje, prethodne stipendije i nagrade, radno iskustvo i akademski i poslovni ciljevi.

Ostale kategorije koje mogu biti važne pri pisanju motivacionog pisma jesu volonterski rad, istraživački projekti i prezentacije, učešće na seminarima i konferencijama, pripadnost studentskim organizacijama, poznavanje jezika i ostale veštine.

Bitno je obratiti pažnju na stil pisanja. Izbor reči je bitan jer treba naći balans između samopromocije i skromnosti.

Ne treba zaboraviti ni tehničku stranu pisma, tj. pravopis, gramatika i punktuacija moraju biti pravilni.

U zavisnosti šta se traži od kandidata, neophodno je praviti razliku između pisma i eseja. Ako se na konkursu traži dostavljanje pisma onda se mora paziti na formu – pre uvoda obavezno je obraćanje čitaocu odgovarajućim izborom reči, npr. Dear Mr/Ms, i na kraju je potrebna odjava sa npr. Sincerely, Faithfully i slično.

Sertifikat jezika

Sertifikat jezika koji se najčešće traži, za engleski jezik, jeste TOEFL.

Samo ime TOEFL skraćenica je za Test of English as a Foreign Language. Kao takav, namenjen je ljudima kojima engleski jezik nije maternji jezik.

Sastoji se od četiri dela jer testira sve četiri jezičke veštine.

Na svakom delu ispita možete osvojiti maksimalno 30 poena.

Razumevanje pročitanog teksta (Reading)

Ovaj deo ispita uključuje tri do pet tekstova dužine do oko 700 reči. Svaki tekst praćen je sa 12-14 pitanja. Ukupno vreme za izradu je 60-100 minuta, što je 20 minuta po tekstu.

Ne zaboravite, sve se radi za kompjuterom, tako da je 20 minuta tačno 20 minuta. Pitanja proveravaju Vaše razumevanje teksta na temu iz oblasti, recimo, istorije, biologije, hemije, fizike, psihologije, andragogije, i drugih kako prirodnih tako i društvenih nauka.

Razumevanje odslušanog teksta (Listening)

Slušaćete 4-6 predavanja i 2-3 razgovora dužine od oko 3-5 minuta. Svako predavanje je praćeno sa po 6 pitanja, a svaki razgovor sa po 5 pitanja. Ukupno vreme izrade 60-90 minuta. Radi se o razgovoru između studenata, studenta i profesora, studenta i administrativnog radnika univerziteta.

Veština usmenog izražavanja (Speaking)

Nakon desetominutne pauze sledi treći deo ispita.

To je veoma interesantan deo TOEFL iBT ispita, jer je vaše vreme za odgovor ograničeno na 45 sekundi (i na 60 sekundi).

Pitanja se odnose na odslušano predavanje, na razgovor studenata, ali ima i takvih pitanja na koja odgovor dajete shodno svom mišljenju i stavu. Nije potrebno da nešto pročitate i odslušate da biste dali odgovor na ovakva pitanja.

Veština pisanog izražavanja (Writing)

Poslednji deo testa podrazumeva pisanje dva eseja. Prvi esej se piše na osnovu pročitanog teksta i odslušanog predavanja koja imaju istu temu. U predavanju se obično iznose informacije koje su u suprotnosti sa onim informacijama koje su date u tekstu. U odgovoru je potrebno na parvilan način prikazati ta dva suprotna ugla posmatranja iste problematike. Za taj esej imate 20 minuta.

Drugi esej, ujedno i poslednji zadatak ispita, jeste esej koji pišete na datu temu iznoseći svoj stav po pitanju date problematike. Da biste to uradili, dato vam je 30 minuta.

Test traje četiri sata i polaže se u jednom danu.

Preciznije rečeno, polaže se odjednom, jer imate samo jednu desetominutnu pauzu nakon drugog dela ispita. Sve se radi za kompjuterom, čak i veština usmenog izražavanja (Speaking), gde će vaš odgovor biti snimljen samo jedanput. Nemate prava da ponovite svoj odgovor ukoliko iz nekog razloga njime niste zadovoljni.

Cena TOEFL iBT ispita je 180$. Ispit se plaća isključivo putem interneta (www.toefl.org).

Ispit možete polagati u nekom od ispitnih centara u Beogradu, Nišu i Subotici.

Testiranja se organizuju nekoliko puta mesečno. Ukoliko ste nezadovoljni postignutim rezultatima, TOEFL iBT ispit možete polagati koliko god puta poželite, ali uvek u celini.

Polaganje TOEFL iBT ispita svakako jeste jedan od važnijih koraka na putu koji vodi do studiranja na stranom univerzitetu. Što veći broj poena postignete na samom ispitu, vrata većeg broja prestižnih univerzitata će za vas biti širom otvorena.

Pisma preporuke

Pismo preporuke je preporuka koju potpisuje vaš profesor koji vam je predavao.

Ovo je jedan od neizostavnih delova apliciranja na studije u inostranstvu, kao i CV i Motivaciono pismo.

Pošto je to jedini deo aplikacije koji ne pišete vi, uvek postoje razna nerazjašnjena pitanja vezana za pismo preporuke.

Pismo preporuke piše osoba koja je upućena u vaš akademski rad, dakle mentor, supervizor, profesor…

Ovo osoba mora da ima jasno utvrđenu formu i može biti akademsko, profesionalno ili karakterno pismo preporuke.

Pismo preporuke šalje vaš profesor/supervizor/mentor određenoj instituciji za čiji program aplicirate. Neki univerziteti zahtevaju da onaj koji preporuku piše pošalje LoR (Letter of Recommendation) direktno na email admission office-a određenog univreziteta. Ovo nije čest slučaj, ali dešava se da neke institucije prihvataju pisma preporuke samo na ovaj način.

Neki čak zahtevaju da preporučilac koristi unapred datu formu (formular), a nekada i da preporučilac pošalje pismo preporuke poštom u zapečaćenoj koverti  sa potpisom i pečatom (ako poseduje pečat). Ovo je još ređi slučaj.

Najčešće ćete pismo preporuke sami dostavljati određenom univerzitetu sa potpisom i pečatom onoga koji vam je napisao preporuku.

Dokumentacija za stipendiju

Srpski studenti stipendije najčešće dobijaju putem konkursa raznih fondacija i organizacija, među kojima su najpopularnije Erasmus, DAAD, Fulbrajt i Čiving.

Čak i strane vlade preko svojih ambasada u Srbiji raspisuju konkurse za dodelu stipendija srpskim akademcima. Kriterijumi za dobijanje stipendija uglavnom se poklapaju.

S obzirom na to da su načini stipendiranja mnogobrojni, svaki program precizno definiše potrebnu dokumentaciju na svom vebsajtu.

Za više informacija o stipendijama za studiranje u konrketnim državama, pročitajte naše tekstove o studiranju u Austriji, Nemačkoj, Češkoj, Italiji, Francuskoj ili Holandiji.

Viza za studente koji žele da studiraju u inostranstvu

Studentska viza je dokument koji dobijate u ambasadi, odnosno u konzulatu države u kojoj želite da studirate, u vašoj zemlji.

Najbolji način da imate pouzdane informacije o tome, jeste da posetite sajt konkretne ambasade i da tamo proverite koja dokumenta morate imati. Dokumenta se obično razlikuju u zavisnosti od države o kojoj se radi i o njenom odnosu prema državama koje nisu članice EU.

Studentska viza se čeka najmanje dve nedelje, ali može se desiti da taj rok ne bude ispoštovan, pa da vizu čekate i do dva meseca.

Podnesite zahtev na vreme!

slika

Ovo su dokumenta koja će vam biti potrebna za apliciranje u ovim državama:

Dokumenta za studiranje u Italiji

Osnovne studije u Italiji:

 • prevedena maturska diploma ili potvrda o pohađanju završnog razreda srednje škole.
 • Formulari koje možete preuzeti i na sajtu ambasade Italije ili na web stranici Italijanskog kulturnog centra  ( neophodno overiti u Italijanskoj ambasadi)
 • Dve fotografije  (neophodno overiti u Italijanskoj ambasadi)

Sva dokumenta koja podnesete moraju biti prevedena na italijanski, a prevod mora uraditi ovlašćeni sudski tumač, do kojeg možete doći u italijanskoj ambasadi.

Svaki dokument mora da bude overen tzv. Haškim pečatom. Overa se mora izvršiti u sudu opštine koja je izdala određeni dokument. U Beogradu ovo možete uraditi u Ustaničkoj ulici i Palati pravde koja se nalazi na adresi Savska 17a. Za overu dokumenta uglavnom nije potrebno izdvojiti više od jednog dana.

Dokumenta za Master i doktorske studije u Italiji

U slučaju da nastavljate studije koje ste već započeli potrebno je da, kao što je bilo i za diplomu, prevedete i overite potrebnu dokumentaciju.

U ovom slučaju potrebni su vam prevodi i overe za potvrdu o položenim ispitima i nastavni plan i program za svaki ispit koji želite da vam budete priznat na italijanskom fakultetu.

Za više informacija o studiranju u Italiji, pročitajte naš tekst na tu temu, ili budite detaljno informisani, čitajući tekstove o studiranju u Milanu ili studiranju u Rimu.

Dokumenta za studiranje u Francuskoj

Upis u prvu ili drugu godinu studija

Potrebna dokumentacija za preliminarni upis je sledeća :

 • popunjavanje tzv. „belog formulara“ (dossier blanc)
 • fotokopija diplome znanja francuskog jezika (potreban nivo je DELF B2)
 • motivaciono pismo
 • spisak ocena dve prethodne srednjoškolske godine (2. i 3. razred) + polugodište 4. razreda
 • fotokopija prve dve strane pasoša
 • 3 koverte srednje veličine + 1 velika koverta na kojoj se piše adresa đaka u Srbiji
 • 2 poštanske marke za međunarodno slanje pošte

Ako se ne prijavljujete za osnovne studije prve i druge godine, potrebno je direktno kontaktirati odabrani univerzitet. Ovaj postupak važi samo za upis na državne univerzitete i razlikuje se kod svakog univerziteta.

Potrebna dokumentacija za preliminarni upis na arhitekturu je sledeća :

 • popunjavanje tzv. “žutog formulara” (dossier jaune)
 • fotokopija diplome znanja francuskog jezika (potreban nivo je DELF B2)
 • portfolio radova
 • fotokopija prve dve strane pasoša
 • 3 poštanske markice za međunarodno slanje pošte
 • 2 koverte srednje veličine + 1 velika koverta na kojoj treba da piše adresa u Srbiji.

Ako vas zanima još informacija u vezi sa studiranjem u Francuskoj, pročitajte naš istoimeni tekst na tu temu.

Dokumenta za studiranje u Americi

Ako odlučite da studirate u Americi, veoma je važno da počnete od informisanja na sajtu konkretnog univerziteta na koji želite da idete. Amerika ima različitu politiku za različite univerzitete u Evropi.

Ono što će vam sigurno trebati jeste:

 • Pasoš (kao i svi raniji pasoši, a posebno oni u kojima se vidi da je student išao na međunarodna putovanja ili je imao prethodno izdate vize)
 • Viza (F1 viza i J-1 viza)
 • Formular I-20 ,,Potvrda o podobnosti za neimigrantski studentski status” – ovaj formular vam šalje ustanova nakon što ste u istu primljeni. Takođe je obavezno da ga priložite pri konkurisanju za studentsku vizu, ulasku u SAD kao i pri konkurisanju za drugu dokumentaciju (na primer, vozačka dozvola) ili razne vidove olakšica. Pored toga, ovaj formular vam je neophodan kako biste mogli da platite I-901 SEVIS taksu, koja iznosi oko 35 dolara. Ovu taksu plaćate koristeći uslugu brzog plaćanja tzv. “Quick Pay” u banci Western Union. Ukoliko posedujete kreditnu karticu, uplatu možete da izvršite direktno na internet strani SEVIS, na adresi www.fmjfee.com.

Viza za studiranje u Americi

Svaki student, podnosilac zahteva za studentsku vizu mora da zakaže termin za intervju u američkom konzulatu.

Svaki student prilikom razgovora mora da:

 • Demonstrira znanje engleskog jezika i da dokaže da na raspolaganju ima dovoljno novca za studiranje u SAD
 • Pokaže dokument koji dokazuje da ga za zemlju stalnog boravka vežu čvrste veze i da nakon završetka studija u SAD ima nameru da se vrati u matičnu zemlju
 • Pokaže obrazac I-20 koji je popunila i overila škola ili univerzitet u SAD, potpisan od strane podnosioca zahteva
 • Pokaže pismo od univerziteta, kojim se potvrđuje da je podnosilac zahteva primljen na fakultet
 • Priloži dokaz da je položio TOEFL test (ukoliko se to zahteva)
 • Ima dokumentaciju koja se odnosi na prethodno školovanje
 • Priloži jedna fotografiju u boji, dimenzija 5 x 5 cm (ili 2” x 2”) snimljenu u zadnjih 6 meseci. Fotografija treba da ispunjava sledeće zahteve: lice mora da bude okrenuto prema kameri, pozadina bele, uši moraju da se vide, naočare ne smeju da izazivaju refleksiju, a kape i marame za glavu nisu dopuštene (osim ako se ne nose iz religioznih razloga)

Ukoliko je u pitanju osoba koja već studira u SAD, neophodno je doneti i spisak položenih ispita novijeg datuma.

U slučaju da vam treba još neki dokument, koji ovde nije pomenut, to će biti jasno naznačeno na sajtu vašeg univerziteta.

Preporučujemo da sa sobom nosite originalni primerak svakog dokumenta, kao i da ovu dokumentaciju ne odlažete u prtljag koji nije ručni.

Takođe, korisno je izraditi bar dve kopije svakog dokumenta. Jedna kopija bi vam služila da je ostavite porodici kod kuće pre nego što otputujete, a druga kako biste je predali na fakultetu.

Pogledajte koji su najbolji univerziteti u Americi tzv. koledži Ajvi lige.

Dokumenta za studiranje u Holandiji

Dokumenta za upis na osnovne studije u Holandiji su sledeća:

 1. diploma o završenoj srednjoj školi
 2. transkript ocena
 3. položen IELTS 6.0 ili TOEFL 550
 4. Dokumenta koja zahteva univerzitet na koji aplicirate

Dokumenta za upis na master ili doktorske studije u Holandiji su sledeća:

 1. diploma o završenim osnovnim studijama sa akreditovanih univerziteta
 2. položen IELTS 6.0 ili TOEFL 550
 3. Dokumenta koja zahteva univerzitet na koji aplicirate

Za dodatne informacije o studiranju u Holandiji, pročitajte naš tekst na tu temu.

Dokumenta za studiranje u Nemačkoj

 1. Popunjen formular za upis ( možete ga pronaći na zvaničnom sajtu fakulteta na koji aplicirate)
 2. Overena fotokopija diplome srednje škole
 3. Prevod diplome
 4. Fotografija
 5. CV
 6. Ako ste već položili prijemni i studirali, morate dostaviti potvrdu o položenom prijemnom ispitu, upisu na fakultet i prevode.
 7. Potvrdu o znanju nemačkog jezika (nivo B2)

Za dodatne informacije o studiranju u Nemačkoj, pročitajte naš istoimeni tekst na tu temu.

Dokumenta za studiranje u Austriji

 1. Popunjena aplikacija koju možete preuzeti sa sajta željenog univerziteta, ili vam je studentska služba fakulteta može poslati poštom.
 2. Dokaz o nacionalnoj pripadnosti i zvanični identifikacioni dokument sa fotografijom (lična karta) ili važeća putna isprava
 3. Opšti uslovi koje postavlja svaki univerzitet:
 • za upis na osnovne studije (bachelor) – srednjoškolska diploma ili dokument koji ima istu vrednost
 • za upis na master studije – diploma završenih osnovnih studija ili studija odgovarajućeg stepena
 • za upis na doktorske studije – diploma završenih master studija ili studija odgovarajućeg stepena

Posebni uslovi:

 • dokaz o pravu na direktan upis na određeni studijski program u zemlji u kojoj je dokument putem koga se konkuriše na studije izdat
 • Za slušanje velikog dela predavanja neophodan je dokaz o poznavanju nemačkog jezika koji treba da bude deo dokumentacije kojom se aplicira
 • Sva dokumenta (osim pasoša) moraju biti prevedena na nemački jezik i overena od strane sudskog tumača ili ovlašćenog notara. Prilikom prve posete univerzitetu, morate sa sobom poneti originale svih dokumenata.

Za dodatne informacije o studiranju u Austriji, pročitajte naš istoimeni tekst na tu temu.

Dokumenta za studiranje u Češkoj

 • formular koji se popunjava onlajn – zahtev je potrebno popuniti na engleskom jeziku (formular možete pronaći na zvaničnom sajtu fakulteta na koji aplicirate)
 • u zavisnosti od stepena za koji aplicirate i sledeća dokumenta:
  • za osnovne studije:
   • kopija diplome o završenom srednjoškolskom obrazovanju;
   • svedočanstva svih završenih razreda.
  • za prijave za dvogodišnje master studije:
   • kopija diplome o završenom stepenu visokoškolskog obrazovanja (prvi stepen);
   • spisak završenih ispita sa ocjenama.
  • za prijave za doktorske studije:
   • kopije svih diploma (osnovne i master studije);
   • spisak završenih ispita sa ocenama;

Pored overenih kopija vaših obrazovnih kvalifikacija, minimalni zahtevi za upisom obično uključuju popunjenu i dostavljenu prijavu, dokaz o plaćanju naknade za prijem i usaglašavanje sa uslovima za određeni studijski program (npr. Motivacijsko pismo, preporučeno pismo, portfolio, dokaz o poznavanju engleskog jezika).

Za dodatne informacije o studiranju u Češkoj, pročitajte naš istoimeni tekst na tu temu.

Dokumenta za studiranje u Španiji

Za osnovne studije u Španijij trebaće vam:

 • Uputno pismo fakultetu
 • Važeći pasoš
 • Odgovarajući formular za konkurisanje na studije, koje ćete dobiti od fakulteta na koji želite da se upišete
 • CV
 • Otvorena dokumentacija (sertifikati) o prethodno završenim studijama/školi
 • Pisma preporuka
 • Motivaciono pismo
 • Dokaz o posedovanju finansija ili dokaz o odobrenoj stipendiji
 • Sertifikat o odgovarajućem nivou znanja jezika na kome ćete pratiti nastavu, dakle TOEFL, GRE, GMAT, IELTS za engleski i najmanje DELE B2 za praćenje nastave na španskom.
 • Dokaz o posedovanju novčanih sredstava za studiranje van zemlje
 • Lekarsko uverenje
 • Fotografije
 • Podaci o članovima porodice
 • Studentska viza (ukoliko prethodno dobijete potvrdni odgovor od fakulteta)

Dokumenta koje budete dostavljali moraju biti zakonski validna i prevedena na engleski ili španski jezik u zavisnosti od zahteva fakulteta.

Uputno pismo fakultetu mora da sadrži:

 1. Lični podaci: Puno ime i prezime, datum rođenja, fotografija veličine kao iz pasoša, broj pasoša, bračno stanje, kontakt telefon, adresa stanovanja i e-mail
 2. Informacije o prethodnom školovanju, počevši od srednje škole.
 3. Napisati koji su vaši motivi za upis na studije i tačan naziv studijskog programa za koji želite da aplicirate.
 4. Nivo poznavanja jezika na kom se izvodi nastava (prethodno se raspitajte koji se nivo znanja, kog jezika traži)
 5. Informacija o osobi, odnosno instituciji (u slučaju da ste stipendista) koja snosi troškove studiranja
 6. Fotokopija dokumentacije o završenim studijama (mora da bude zvanično prevedena sa pečatom tumača)

Dokumentacija potrebna za konkurisanje na odgovarajući master

 • Fotokopija diplome/sertifikata o završenim osnovnim studijama, overena odgovarajućim pečatom (mora da bude zvanično prevedena sa pečatom tumača)
 • Dokumenta sa informacijom o trajanju studija, pohađanim predmetima, studijskom programu i položenim ispitima tokom proteklog perioda studiranja, overena odgovarajućim pečatom
 • Dokaz o priznatosti tog studijskog programa i van zemlje gde su osnovne studije završene
 • Fotokopija pasoša i lične karte
 • Dodatna dokumentacija

Dokumentacija potrebna za konkurisanje na odgovarajuće doktorske studije

 • Fotokopija diplome/sertifikata o završenim osnovnim studijama, overena odgovarajućim pečatom (mora da bude zvanično prevedena sa pečatom tumača)
 • Fotokopija diplome/sertifikata o završenim master studijama, overena odgovarajućim pečatom (mora da bude zvanično prevedena sa pečatom tumača)
 • Dokaz o priznatosti tog studijskog programa i van zemlje gde su osnovne ili master studije završene
 • Fotokopija pasoša ili lične karte

Iako smo vam dali precizne, proverene informacije, veoma je važno da proverite sve detalje na sajtu konkretnog univerziteta, fakulteta i ambasade države u kojoj ćete studirati ili nastaviti studiranje masterom ili doktroskim studijama.

Proverite rokove za upis, za stipendiju i predajte zahtev za vizu na vreme, kako biste izbegli neprijatnosti.

 

Podeli