Mašinstvo

Spreg sila

Slaganje dveju paralelnih sila može se pokazati da ovaj sistem sila može zameniti jednostavnijim, njemu ekvivalentnim sistemom sučeljnih sila za...

Kristalizacija, greške kristalne rešetke i difuzija

Proces kristalizacije utiče na veličinu i oblik metalnog zrna koje se formira u celoj zapremini oblika. Kristalizacija metala Kristalizacija –...

Kristalna struktura i geometrija elementarnih kristalnih rešetki

Struktura materijala zavisi od rasporeda atom, jona ili molekula u sklopu čvrstog tela kao i od sila veza između njih....

Geometrijske karakteristike poprečnog preseka

Poprečni presek – figura ili slika u presečnoj ravni koja je upravna na podužnu osu štapa, odnosno, na srednju površ posmatranog...

Odnos sile i deformacije

Pojam deformacije Ako je posmatrano telo (konstrukcija ili neki njen deo) izloženo dejstvu spoljašnjih sila, tačke unutar tog tela će...

Uvodna razmatranja o materijalima

Materijali u mašinstvu Osnovna grupa materijala (osnovne –prirodni koren) : metali, keramika i polimeri Izvedena grupa materijala su kompozitni materijali...

Struktura atoma i atomske veze

Atom je najmanja neutralna čestica koja odražava osobine datog elementa. –  svojstva čvrstih materijala zavise od rasporeda atoma, ali i...

Uvod u otpornost materijala

Predmet proučavanja Jedan od osnovnih inženjerskih zadataka je da se zagarantuje čvrstoća i krutost konstrukcije i elemenata koji je obrazuju,...

Moment sile

Moment sile za tačku  Objasnjenje slike: -u tački A deluje sila F čija napadna linija ne prolazi kroz tačku O....

Sistem sučeljnih sila

Geometrijski način slaganja sistema sučeljnih sila Svaki sistem sučeljnih sila ima rezultantu koja je jednaka vektorskom zbiru svih sila datog...

Pojmovi i definicije

Sila Sila – karakteriše količinsku meru mehaničkog međudejstva između materijalnih tela. Mehanička dejstva između tela: • Direktnim dodirom tela preko...

Uvod u mehaniku 1

Mehanika – nauka koja proučava opšte zakone mehaničkih kretanja i ravnoteže mehaničkih objekata. Oslanja se na rezultate eksperimenata. Mehaničko kretanje...