adl adl

Magazin: Mašinstvo

Najnovije

Određivanje položaja centra (središta) sistema vezanih paralelnih sila sl 126 Koristeći Varinjonovu teoremu o momentu rezultante pisanu za tačku A...

Osnovni pojmovi Trenje nastaje pri pomeranju tela po površi drugog tela koje stvara otpor u dodirnom tačkama tih tela. sl...

Struktura materijala zavisi od rasporeda atom, jona ili molekula u sklopu čvrstog tela kao...

Poprečni presek – figura ili slika u presečnoj ravni koja je upravna na podužnu osu...

Pojam deformacije Ako je posmatrano telo (konstrukcija ili neki njen deo) izloženo dejstvu spoljašnjih...

Materijali u mašinstvu Osnovna grupa materijala (osnovne –prirodni koren) : metali, keramika i polimeri...

Atom je najmanja neutralna čestica koja odražava osobine datog elementa. –  svojstva čvrstih materijala...

Predmet proučavanja Jedan od osnovnih inženjerskih zadataka je da se zagarantuje čvrstoća i krutost...

Moment sile za tačku  Objasnjenje slike: -u tački A deluje sila F čija napadna...

Geometrijski način slaganja sistema sučeljnih sila Svaki sistem sučeljnih sila ima rezultantu koja je...

Sila Sila – karakteriše količinsku meru mehaničkog međudejstva između materijalnih tela. Mehanička dejstva između...

Mehanika – nauka koja proučava opšte zakone mehaničkih kretanja i ravnoteže mehaničkih objekata. Oslanja...