Vojislav Ilić biografija

Vojislav Ilić (1862 – 1894) stvarao je jako kratko, svega 15ak godina. Počeo je sa stvaranjem krajem 70ih (prve pesme...

Moderna

Moderna je pravac sa kraja 90ih godina 19og veka do I sv. rata. Sadrži više različitih pravaca, u okviru nje...

Impresionizam

Javlja se ranije u slikarstvu (70ih, do 80ih godina 19. veka), a u književnosti u 90im, a u punom vidu...

Realizam

Realizam u evropskoj književnosti Javlja se 30ih godina 19. veka i traje do 70ih godina 19. veka. Poprima vodeću ulogu...

Romantizam

Romantizam u književnosti Javlja se posle Buržoaske revolucije (1789), krajem 18. i početkom 19. veka, a traje do sredine 19....

Ivo Andrić biografija

Ivo Andrić je živeo od 1892-1975. Rođen je u selu Dolac u blizini Travnika. Išao je u Višegrad u osnovnu...

Evidencija obaveza

Obaveza je pravni odnos na osnovu kojeg jedno lice (poverilac) ima pravo da od drugog lica (dužnika) zahteva da nešto...

Evidencija rashoda

Rashodi se vode u klasi 5 – rashodi. Grupe rashoda: grupe 51-55 – Poslovni rashodi grupa 56 – Finansijski rashodi...

Evidencija novčanih sredstava

Tekući račun je račun preko koga se obavlja evidencija novčanih sredstava kod banke. Instrumenti gotovinskog platnog prometa: Nalog za uplatu...

Evidencija kapitala

Kapital predstavlja sopstvenu imovinu (neto imovinu) vlasnika preduzeća. KAPITAL = BRUTO IMOVINA – OBAVEZE Struktura kapitala je utvrđena zakonom o...

„Hana“ Oskar Davičo

Hana je centralni motiv. Težište je na buđenju ljubavi i najava strasti. Ljubav prema Hani bez premca, svemoćna, dolazi iznanada....

„Čovek peva posle rata“ Dušan Vasiljev

Dušan Vasiljev, ekspresionizam. Posleratna klonulost je prisutna, dovodi do gubitka iluzija, snova. Slika rata, slika doma, raspad porodice. “Sestra mi...