Segmentacija tržišta

Segment – deo tržišta Tržište – potrošači, oni koji kupuju.   Proces u kome se deli tržište na više homogenih...

Konkurencija na tržištu

Konkurencija – borba medju učesnicima na tržištu (konkurencija medju potrošačima, kupcima, borba interesa), što ih je više, veća konkurencija.  ...

Veza marketinga sa drugim naukama

Psihologija: –         potrebe –         stavovi –         motivi –         razvoj ličnosti –         osobine ličnosti   Statistika: –         izvori podataka –         obrada...

Podela tržišta

Prostor: –         lokalno (jedno mesto) –         regionalno (npr. niški region) –         nacionalno (jedna zemlja) –         medjunarodno (svetsko)   Osnovna podela:...

Tržište

Prostor na kom se sučeljava ponuda i tražnja.   Postaje sve više apstraktno, nije vezano za mesto.   Ponuda –...

Dinamičnost marketinga

Tražnja => količina novca koju su potrošači spremni da daju za neki proizvod   Zahtev potrošača: asortiman, sezonske tražnje  ...

Integralnost marketinga

Transportna funkcija, proizvodna, finansijska.   koordinacija aktivnosti potfunkcije (uskladjivanjem) koordinacija marketing funkcije i ostalih poslovnih funkcija Saradnja marketinga sa drugim...

Definisanje marketinga

AMA: Marketing je proces planiranja i sprovodjenja koncepcija, odredjivanja cena, distribucije i promocije ideja, roba i usluga, radi kreiranja razmene...

Poslovne orijentacije preduzeća

Vrste orijentacije Fokus Sredstva Cilj Proizvodna orijentacija Proizodnja Unapredjenje procesa proizvodnje Proizvesti što više Prodajna orijentacija Prodaja postojećih proizvoda (nametanje)...

Značenje pojma marketing

1. Marketing kao ekonomski proces   2. Marketing kao poslovna koncepcija, proizvodna koncepcija, prodajna koncepcija, marketing   3. Posmatra se...

Nastanak i razvoj marketinga

Razvoj teorije marketinga   1900. – 1910. otkriće (dobija svoje ime) 1911. – 1920. kristalizacija 1921. – 1930. integraija (Nilsen,...