Magazin: Ekonomija

Prvi celovit izveštaj. Projektovani izveštaj, po prvi put se testira izvodljivost prethodnih planova. Upravljamo...

Startuje sa izveštajem o bazičnim budžetskim pretpostavkama. Nosioci treba da budu upoznati sa osnovnim...

Prelomna tačka predstavlja prag rentabilnosti. Jednostavan instrument, lako se primenjuje. Služi da pratimo globalne...

Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti Kapitalna ulaganja Pokriće Kapitalnih = Ulaganja     =  ...

 Grafički prikaz planiranja i kontrole – knjiga!!!   Tabela 2 – Analiza odstupanja od...

Troškovi su računovodstvena kategorija. To su vrednostno izražena trošenja ekonomskih dobara, proizvodnih činilaca u...

Sa aspekta vezivanja za proizvode i nosioce postoje direktni (pojedinačni) i indirektni (opšti) troškovi....

Na povećanje (prilive, izvore) NOK-a u toku jednog perioda utiču: Dobitak, koji za potrebe...

POZICIJE Prethodna godina Tekuća godina 1. Sopstveni kapital     2.Stalna imovina    ...

Izveštaj o novčanim tokovima se sastavlja iz istih infromacija kao BS i BU sa...

Kod složenih preduzeća sa diversifikovanim projektima i geografski razbacanim divizijama, posledica diviziona. Narasla složenost...

Akcionari – davaoci kapitala koji ne dospeva, sem u slučaju likvidacije. Emisija akcija –...