Upis na fakultet – uslovi, postupak, dokumentacija

Svake godine univerziteti vrše upis studenata u prvu godinu studijskih programa osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija na fakultete u sastavu Univerziteta u Srbiji. Pogledajte koji su uslovi upisa na fakultet, kako teče ceo postupak upisa i koja vam je dokumentacija potrebna za upis.

Opšti uslovi za upis

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može da se upiše lice sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Za upis određenih fakulteta neophodno je prethodno stečeno obrazovanje iz te oblasti.

Takođe, za upis specifičnog studijskog programa, fakultet može tražiti od kandidata da prilikom prijave na konkurs pruže dokaze o zdravstvenim sposobnostima.

Svi kandidati imaju jednaka prava koja se ne mogu ograničavati na osnovu pola, rase, bračnog statusa, boje kože, jezika, veroispovesti, političkog ubeđenja, nacionalnosti, socijalnog ili etničkog porekla, invalidnosti ili po nekom sličnom osnovu.

Rangiranje kandidata – Bodovi za upis na fakultet

Redosled kandidata za upis u prvu godinu određuje se na osnovu opšteg uspeha iz srednje škole i rezultata sa prijemnog ispita. Za upis na fakultet bodovi se računaju na sledeći način: maksimalan broj bodova iznosi 100, s tim što broj bodova na osnovu uspeha iz srednje škole iznosi maksimum 40 bodova (zbir prosečne ocene svih razreda pomnožen sa 2), a uspeh sa prijemnog maksimum 60 bodova.

Izračun bodova za upis na fakultet se vrši tako što se sabere broj bodova iz srednje škole i broj bodova sa prijemnog ispita.

Učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili neku od prve tri nagrade na republičkom takmičenju, koje organizuje Ministarstvo prosvete ili na međunarodnom takmičenju, iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu imaju automatski maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

Moguće je da fakulteti vrednuju i uspeh na takmičenjima iz predmeta koje nije moguće polagati za prijemni ispit za upis na fakultet.

Prijava za prijemni ispit

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 1. svedočanstvo za sve razrede srednje škole;
 2. diplomu o položenom maturskom ispitu;
 3. diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja, ako ste kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu;
 4. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Na samom prijemnom ispitu ponesite dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele pitanja, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati prijemni ispit.

Za troškove koje fakultet ima u vezi sa sprovođenjem konkursa, kandidati plaćaju naknadu na žiro-račun fakulteta u iznosu koji odredi fakultet.

Fakulteti objavljuju liste prijavljenih kanditada za prijemni ispit na svojoj oglasnoj tabli i veb stranici, a kandidati mogu uložiti žalbe u slučaju tehničke greške (pogrešan broj bodova iz srednje škole) u roku koji je odredio fakultet.

Rang lista za upis na fakultete

Nakon prijemnog ispita, na oglasnoj tabli i veb stranici se objavljuje preliminarna rang lista za pojedinačne studijske porgrame, u roku koji je utvrđen konkursom.

Kandidat može podneti žaljbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prethodne provere sposobnosti, regularnog prijemnog ispita ili svog mesta na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste. Žalba se podnosi nadležnoj komisiji fakulteta, koja donosi rešenje u roku od 24 sata.

Ako kandidat nije zadovoljan rešenjem, ima rok od 24 sata da podnese žalbu dekanu fakulteta u drugostepenom postupku. Dekan donosi konačno rešenjeu roku od 24 sata od prijema žalbe.

Nakon svih isteka za žalbu, fakultet objavljuje konačnu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova i šalje je Univerzitetu. Univerzitetska rang lista je osnov za upis kandidata.

Upis na fakultet bez prijemnog ispita

Moguć je upis bez polaganja prijemnog ispita, i to za:

 • lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena, odnosno visoko obrazovanje stečeno prema odredbama zakona koje su važile pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju;
 • student druge visokoškolske ustanove, koji je ostvario najmanje 60 ESPB bodova na studijskom programu akademskih studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi, pod uslovima koje propisuje fakultet, odnosno Univerzitet;

 • student fakulteta u sastavu Univerziteta može upisati drugi studijski program u okviru istog ili drugog fakulteta u sastavu Univerziteta ako je na programu koji studira ostvario najmanje 60 ESPB bodova, pod uslovima propisanim studijskim programom koji upisuje;
 • lice kome je prestao status studenta u skladu sa Zakonom, zbog nezavršavanja studija u roku koji je propisan Zakonom, zbog ispisivanja sa studija ili zbog neupisivanja školske godine, može se, na lični zahtev, samo još jednom upisati na isti ili sličan studijski program ako je prethodno položilo sve propisane ispite na prvoj studijskoj godini, odnosno ako je ostvarilo 60 ESPB bodova, pod uslovima koje propisuje fakultet.

Ovakvo lice može se upisati samo kao samofinansirajući student i ne ubraja se u odobreni broj studenata za određeni studijski program.

Ukoliko je javna isprava, odnosno diploma ili uverenje o pređenom delu studijskog programa stečeno na teritoriji Republike Srbije odluku o priznavanju položenih ispita, odnosno ESP bodova donosi nastavno-naučno veće fakulteta odnosno Veće za studije pri Univerzitetu.

Lice dostavlja:

 1. pisani zahtev za upis najkasnije do isteka drugog konkursnog roka za upis;
 2. zahtev za priznavanje ispita, studijski program, uverenje o položenim ispitima i dokaz da je uplatio troškove, odnosno naknadu za priznavanje Ispita.

Ukoliko je javna isprava stečena u inostranstvu obavezno se sprovodi postupak priznavanja u skladu sa Zakonom i opštim aktom Univerziteta.

Student drugog univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove, ne može se upisati na Univerzitet, odnosno na visokoškolsku jedinicu u njegovom sastavu, ukoliko mu je do okončanja studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je upisan ostalo 60 ili manje ESPB bodova.

Lica koja imaju pravo upisa bez polaganja prijemnog ispita mogu ostvariti to pravo ako fakultet ima prostorne i druge uslove.

Rok za završetak upisa kandidata koji se upisuju bez prijemnog ispita i dostavljanje podataka o istima je 1. novembar 2017. godine.

Upis studenata na određeni fakultet

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko je njegovo mesto na rang listi do broja koji je predviđen za upis.

Kandidat se upisuje kao student sa statusom finansiranja iz budžeta ako se nalazi na konačnoj rang listi do broja predviđenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat se upisuje kao samofinansirajući student ukoliko se nalazi na rang listi ispod crte za budžet, a iznad crte za ukupan broj predviđenih studenata za tu godinu i ako osvoji najmanje 30 bodova. Fakulteti često upisuju kandidate i ispod donje crte za upis, tako da nemojte previše da se brinete.

Dokumenta za upis na fakultet

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • popunjen obrazac ŠV-20, (obrazac se popunjava i elektronski)
 • indeks (ukoliko fakultet ne obezbeđuje indekse),
 • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm,
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente,
 • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere,
 • po potrebi i druge dokaze.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.

Upis na fakultet – Beograd

Za više informacija o pojedinačnim fakultetima pogledajte sledeće stranice:

 

Podeli